Mae diwygiadau lles yn golygu bod eich budd-daliadau yn newid

A ydy pethau fel 'treth ystafelloedd gwely’ neu’r Credyd Cynhwysol  yn eich drysu….peidiwch â phoeni, mae Bron Afon yma i’ch helpu i ddeall diwygiadau lles ac ateb eich cwestiynau.

Byddwn yn anelu i roi’r cyngor gorau posibl i chi ar y newidiadau y mae llywodraeth y DU yn ei wneud i’r ffordd y mae’n talu budd-daliadau.

 

Cyfrifiannell budd-daliadau

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiannell budd-daliadau i weld pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, sut i’w hawlio a beth sydd yn digwydd os bydd eich amgylchiadau yn newid.

 

Mwy o wybodaeth a sut y gallwn helpu

Gall y newidiadau hyn olygu bod gennych llai o arian bob mis, ond rhaid i chi wneud yn siŵr mai eich rhent yw un o’r biliau cyntaf yr ydych yn eu talu, neu fe allech fynd i ddyled a chael eich troi allan o’ch cartref.

Efallai eich bod yn meddwl nad yw’r newidiadau yn effeithio arnoch, ond os yw rhywbeth newydd yn digwydd yn eich bywyd, fel eich plentyn yn gadael y cartref, fe allai eich budd-daliadau newid.

Os nad ydych yn deall unrhyw wybodaeth sydd yn dod drwy’r post neu’n ei chlywed ar y teledu, rhowch wybod i ni, a byddwn yn eich helpu.

Y peth pwysicaf yw siarad â Bron Afon cyn gynted ag y byddwch yn sylweddoli eich bod yn cael trafferth i dalu eich rhent. 

Mae gwefan gov.uk yn llawn gwybodaeth am fudd-daliadau a’r hyn sy’n newid, gyda llawer iawn o offer defnyddiol i gyfrifo os yw’r newidiadau yn mynd i gael effaith arnoch, ac os felly, sut.

Mae gwefan Mae Budd-daliadau Yn Newid yn lle delfrydol i gael gwybod mwy am yr hyn sydd yn digwydd. Gallwch gysylltu â’r rhyngrwyd am ddim yn eich llyfrgell leol os nad oes gennych gyfrifiadur gartref.

Arbed arian

Cadwch lygad ar ein tudalen Money Saving Advice i gael cyngor ac awgrymiadau a lleihau’r swm yr ydych yn ei wario bob mis.