Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

 

Mae Credyd Cynhwysol wedi cyrraedd

Os ydych chi’n derbyn unrhyw fudd-daliadau gan y llywodraeth, bydd y rhan fwyaf ohonynt, yn y pen draw, yn cael eu cyfuno i ffurfio un taliad o’r enw Credyd Cynhwysol.

Mae’r fideos hyn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn esbonio mwy am y Credyd Cynhwysol a’r hyd sydd angen i chi ei wneud i’w geisio.

 

Medrwch siarad gyda ni ynglŷn â  

-           Help i gael swydd

-           Opsiynau Talu

-           Faint sydd angen i chi ei dalu bob mis

-           Cynllun Dilysu Llywodraeth y DU

-           Eich cyfrif rhent

Siaradwch gyda ni ar 01633 620 111

Dyma rai o’r pethau medrwn eich helpu chi gyda nhw:

 

Taflen ddefnyddiol

Rydym wedi cynhyrchu’r daflen ddefnyddiol hon i’ch helpu chi i ddeall Credyd Cynhwysol.

Dulliau o dalu eich rhent

Bydd Credyd Cynhwysol yn cynnwys swm tuag at gost eich rhent. Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi dalu eich rhent eich hun gan na fydd bellach yn cael ei dalu ar eich rhan gan y cyngor.

Mae llawer o ffyrdd o dalu. Cewch wybod sut yma.

Cofiwch, eich rhent ddylai fod un o’r biliau cyntaf y dylech ei dalu, neu medrwch fynd i ddyled a chael eich troi allan. Os ydych yn ei chael yn anodd neu angen help a chyngor gennym, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd.

Fy Nghyfrif

Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, pam na gofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif?

Mae’n rhad ac am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio a dim ond dau funud mae’n ei gymryd i gofrestru. Medrwch wirio balans eich cyfrif rhent ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Cliciwch yma i sefydlu eich cyfrif. Bydd angen rhif cyfeirio eich tenantiaeth arnoch, sydd i’w weld ar eich datganiad rhent.

Dilysu eich hun ar-lein

I fod â hawl i Gredyd Cynhwysol, rhaid i chi brofi pwy ydych chi trwy broses “Ddilysu” Llywodraeth y DU ar-lein. Bydd angen dau brawf hunaniaeth arnoch, megis trwydded yrru dros dro neu lawn, pasport neu gardiau credyd.

I ddilysu eich hun, ewch i https://www.signin.service.gov.uk/start

Os nad oes gennych brawf hunaniaeth neu os ydych angen help gyda’r broses, cysylltwch â’n Tîm Cynhwysiant. Anfonwch ebost i InclusionTeam@bronafon.org.uk

Hyfforddiant, sgiliau a swyddi

Mae ein Hacademi Hyfforddiant That Works yn rhoi cyfle i bobl leol ddi-waith wella eu bywydau trwy roi hyfforddiant mewn amrywiol feysydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, e-bostiwch ein Tîm Cynhwysiant yn: InclusionTeam@bronafon.org.uk