Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Tai Newydd

Rydym wedi sicrhau benthyciadau o £30.5m i adeiladu cartrefi newydd. Mae’r newyddion gwych hwn yn golygu y medrwn nawr gynllunio i adeiladu 450 o gartrefi fforddiadwy, mawr eu hangen, dros y blynyddoedd i ddod.

Mae Bron Afon y chwilio am gyfleoedd datblygu ac ailwampio newydd ac y gweithio’n rheolaidd mewn partneriaeth â datblygwyr, perchnogion tir ac asiantau i ddatblygu safleoedd. Os credwch fod gennych chi safle neu adeilad a fyddai o ddiddordeb, cysylltwch â Robert Panou, Uwch Reolwr Datblygu ar 01633 620376 neu robert.panou@bronafon.org.uk

Heol Blenheim, Cwmbrân

Rydym wedi dechrau adeiladu pedwar cartref newydd ar ddarn o laswelltir gwag llechweddog oddi ar Heol Blenheim. Hefyd bydd gwaith tirlunio yn cael ei wneud ar waelod y llethr i greu man cyfarfod cymunedol. Bydd y pedwar cartref yn cynnwys tri thŷ dwy lofft ac un tŷ tair llofft. Hefyd, bydd ffordd fynediad newydd a lle i barcio. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r cynllun hwn ar gyfer derbyn grant hefyd. Mae contractwr wedi ei adnabod a’r nod yw dechrau yn gynnar yn 2017. Darllenwch y stori yma

Clos Llwyfen, Trefethin

Mae gennym ganiatâd cynllunio i adeiladu dau dŷ 2 lofft a 2 tŷ un llofft ar y tir gwag hwn yn Nhrefethin. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r cynllun hwn ar gyfer grant hefyd. Mae contractwr wedi ei adnabod, a’r nod yw dechrau ar y safle yn gynnar yn 2017. Darllenwch y stori yma

Cwrt Cennard

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r GIG ac yn defnyddio grant GIG i adeiladu 6 bynglo wedi eu haddasu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Bydd Bron Afon yn parhau i reoli’r cartrefi gyda chymorth yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â’r GIG. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo, a’r bwriad yw cwblhau erbyn yr haf, 2017.

Ysgol Pont-y-moel

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â datblygwr lleol i droi’r ysgol wag hon yn 39 o gartrefi fforddiadwy, o ansawdd uchel. Dyma ein cynllun mwyaf hyd yma a’r cynllun mawr cyntaf i’w ariannu gyda grant. Mae’r gwaith wedi dechrau i glirio’r safle ac adeiladu’r tai cyntaf. Caiff 11 ohonynt eu gwerthu trwy gynllun perchnogaeth tai cost isel Torfaen, Help2Own. Disgwylir cwblhau yn gynnar yn 2018.

Heol y Mynydd

Bydd y darn hwn o dir yn St Cadocs yn cael ei drawsnewid gydag ychwanegiad o 6 tŷ fforddiadwy, o ansawdd. Mae’r cartrefi wedi eu dylunio’n arbennig i fynd gyda’r ffermdy rhestredig y tu ôl iddynt ac i gynnwys man gwyrdd i’r gymuned. Rydym ar hyn o bryd yn adnabod contractwr a sicrhau cyllid grant, ond gobeithiwn fod ar y safle yn y gwanwyn, 2017.

Market House

Adeiladwyd Market House ar Stryd y Farchnad ym Mhont-y-pŵl ym 1730 ac fe gaiff ei drosi’n 6 fflat un llofft newydd a lle manwerthu. Mae’r gwaith yn cael ei wneud gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Torfaen fel rhan o’r cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Mae contractwr wedi ei benodi ac mae’r gwaith wedi dechrau.

Henry Hughes House, Pont-y-pŵl

Mewn partneriaeth â’r cyngor a chronfa adfywio Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, rydym ar fin dechrau’r gwaith o drosi’r adeilad hwn yn naw fflat un llofft ac un fflat dwy lofft.

Commodore Hotel

Mae’r safle preifat, masnachol hwn yn cael ei ddatblygu gan Butler Wall Homes, datblygwr lleol o safon. Yn unol â’u hymroddiad i gyflawni cartrefi fforddiadwy, rydym yn prynu 6 eiddo ganddynt - 4 i’w rhentu gennym am rent cymdeithasol a dau i’w rhentu am rent canolraddol