Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl dros 50 oed yn Nhorfaen er mwyn iddynt fod yn annibynnol a mynd ati i reoli eu bywydau.

Mae'n wasanaeth rhad ac am ddim i berchnogion tai, tenantiaid preifat a thenantiaid Bron Afon. Mae Cyngor Torfaen yn talu Bron Afon i ddarparu'r gefnogaeth gan ddefnyddio grant gan raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Cefnogaeth yn eich cartref eich hun

Bydd un o aelodau ein tîm arbenigol yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun ac yn rhoi'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Gallant helpu gyda:

  • Gwneud cais am addasiadau yn eich cartref.
  • Hawlio budd-daliadau.
  • Delio â’ch llythyrau.
  • Cymorth emosiynol.
  • Eich annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol, hamdden a chwaraeon.
  • Cynyddu eich sgiliau cartref fel coginio a glanhau.
  • Gwella eich iechyd a lles.
  • Sicrhau eich bod yn medru cyllidebu yn well a thalu biliau.
  • Darparu cefnogaeth i chi ddychwelyd i waith, addysg neu hyfforddi.
  • Siarad â sefydliadau eraill ar eich rhan.

Dysgwch sut y gallem ni eich helpu chi

Ffoniwch 01495 766447

e-bostiwch gateway@torfaen.gov.uk 

Beth sydd gan bobl i ddweud am ein gwasanaeth?

"Mae'r hyn y mae fy ngweithiwr cymorth wedi ei wneud mewn cyfnod mor fyr o amser yn anhygoel."

"Doedd gen i ddim syniad bod y math hwn o gefnogaeth ar gael i bobl dros 50 oed. Mae wedi newid fy mywyd."

"Roeddwn yn anwybyddu llythyrau hyd nes i fy ngweithiwr cymorth ddod i mewn i fy mywyd. Rwyf bellach yn ôl wrth y llyw."

“Does dim byd gwell na chymorth wyneb yn wyneb.”