Egluro eich Ffioedd Gwasanaeth

 Y ffioedd gwasanaeth yr ydych yn eu talu fel lesddeiliad yw eich rhan o’r gost o reoli'r eiddo, bloc neu stad yr ydych yn byw ynddo. Y mae hefyd yn mynd tuag at dalu am wasanaethau y mae Bron Afon yn eu darparu a’r gost o atgyweirio rhannau cymunedol o’r bloc neu’r ystâd, yn ogystal â ffioedd unigol.

Mae’r holl ffioedd a godir yn unol â’ch les. Os hoffech gopi o’ch les neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ffioedd a godir, fe allwch roi galwad i’r tîm lesddaliadau ar 0800 111 4242 / 01633 620 111.

Pa ffioedd sydd yn cael eu cynnwys?

Bydd Bron Afon fel arfer yn anfon anfoneb atoch ym mis Ebrill am yr holl ffioedd gwasanaeth ar wahân i atgyweiriadau, cynnal a chadw, glanhau blociau a gwiriadau diogelwch. Bydd anfoneb ar gyfer y ffioedd hyn yn cael ei anfon atoch cyn 30 Medi bob blwyddyn am unrhyw gostau am y flwyddyn flaenorol

Nid yw’r holl ffioedd isod yn berthnasol i bob lesddeiliad, felly mae’n werth darllen eich les i weld yn union pa wasanaethau sydd angen i chi dalu amdanynt. Os bydd angen i ni gyflwyno unrhyw ffioedd gwasanaeth newydd byddwn yn ymgynghori â lesddeiliaid yn gyntaf. Gallwch ddarllen crynodeb llawn o’ch hawliau a rhwymedigaethau i gael mwy o wybodaeth ar ba ffioedd gwasanaeth sydd angen i chi eu talu. 

  • Yswiriant adeiladu - i yswirio eich fflat yn erbyn difrod strwythurol, tân neu ddifrod oherwydd tywydd garw. (nid yw’n cynnwys traul gyffredinol, na’r cynnwys y tu mewn i’ch cartref)Gallwch ddarllen ein crynodeb yswiriant cyfredol, sy'n rhedeg hyd at 31 Mawrth 2017 yma.
  • Gwresogi cymunol - cynnwys y costau o ddarparu gwres a dŵr poeth i rai blociau tŵr uchel
  • Ffi rheoli – cyfrannu at wasanaethau gan Bron Afon fel ateb ymholiadau, casglu taliadau, adfer ôl-daliadau, ymweliadau rheoli stadau, trefnu yswiriant, cyfrifo biliau, codi anfonebau, ffioedd ymgynghori a chostau swyddfeydd. Glanhau blociau – mae hyn wedi ei seilio ar yr amser sydd yn cael ei dreulio ar lanhau neu archwilio glendid eich bloc
  • Gwiriadau diogelwch a chynnal a chadw
  • Cynnal a chadw lifftiau – codir y tâl gwirioneddol yn unig am wasanaethau’r lifft
  • Goleuadau – cynnwys costau trydan ar gyfer goleuadau mewn ardaloedd cymunedol (ond nid costau newid bylbiau neu drwsio goleuadau sydd wedi eu difrodi)
  • Atgyweiriadau - unrhyw atgyweiriadau neu waith cynnal a chadw sydd yn cael ei wneud o ddydd i ddydd i strwythur eich bloc, y tu allan i’r bloc neu ardaloedd cymunedol yn eich bloc

Rhent Daear

Rhent daear yw’r rhent a godir am y tir y mae’r eiddo yn sefyll arno. Nid yw’n rhent am yr eiddo ei hun. Rydym yn codi rhent daear penodol blynyddol ar lesddeiliaid a hynny am swm o rhwng £10 a £30, yn unol â’r les.