Aelodaeth

Pwy a fedr ddod yn Aelod?

Mae aelodaeth o Fron Afon yn rhad ac am ddim ac yn agored i holl denantiaid, lesddeiliaid a pherchnogion tai sy’n byw yn Nhorfaen.

Pam dod yn aelod?

  • Mae aelodaeth am ddim
  • Byddwch yn cael gwybod am unrhyw newidiadau a phenderfyniadau ym Mron Afon
  • Medrwch ddylanwadu ar benderfyniadau allweddol sy’n effeithio eich cartref a’ch cymuned
  • Medrwch helpu Bron Afon i ddewis y blaenoriaethau allweddol i wella eich cymuned chi
  • Cewch y cyfle i ddal Bwrdd Bron Afon i gyfrif

Sut medraf gymryd rhan?

Mae llawer o ffyrdd i chwarae rhan yn y gwaith rydym yn ei wneud; mae rhywbeth i bawb. Dyma rai cyfleoedd i roi blas i chi ar yr amrywiaeth sydd ar gael:

Fforwm Dysgu yn Dilyn Cwynion

Ein nod yw darparu gwasanaeth da bob amser i’n cwsmeriaid, ond weithiau mae rhywbeth yn mynd o’i le.

Felly, os medrwch roi chwe noswaith y flwyddyn i’r Fforwm Dysgu yn Dilyn Cwynion, medrwch ein helpu ni sut i wneud yn well yn y dyfodol.

Ieuenctid Afon – Rhoi llais i bobl ifanc

Rydym yn gofalu am bobl ifanc sy’n frwdfrydig ynglŷn â chymryd rhan yn y pethau sy’n bwysig iddyn nhw! Mae Ieuenctid Afon yn arwain ar amrywiaeth o brosiectau difyr felly os ydych chi rhwng 11 a 25 ac eisiau gwneud gwahaniaeth, yna cymerwch ran.

Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael yr un cyfle mewn bywyd ag unrhyw un arall.

I helpu gyda gwneud i hyn ddigwydd nawr ac yn y dyfodol, ymunwch â’n Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Gohebwyr Cymunedol

Mae yna bethau gwych yn digwydd sy’n eich gwneud yn falch o fyw yn eich cymuned, ac rydyn ni eisiau Gohebwyr Cymunedol i helpu i adrodd y straeon hynny.

Medrwch chi ein helpu ni i wneud hyn, gan ddefnyddio eich geiriau a’ch lluniau chi i roi cipolwg ar y gweithredoedd a’r gwaith da sy’n digwydd yn eich cymuned.

Lleisiau Rhithwir

Eisiau chwarae rhan ond methu mynd i gyfarfodydd?

Cofrestrwch i fod yn Llais Rhithwir a byddwn yn cysylltu â chi ar-lein, felly mae’n syml rhannu eich barn o’ch cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar.

Cyd-ddyfodol

Yn y cyfarfodydd Cyd-ddyfodol mae gan aelodau a staff lais cyfartal, gyda chyfle i drafod sut dylid rhedeg Bron Afon. At hyn, mae cyfle i holi’r bwrdd a’r uwch reolwyr ynglŷn â’n perfformiad.

Os hoffech chi ein helpu ni i gynllunio at y dyfodol, yna dewch yn aelod ac ymunwch â ni.

Fforwm gwasanaethau tenantiaid

Fel un o’n cwsmeriaid, rydych chi yn y lle gorau i’n helpu ni i ystyried beth rydyn ni’n ei wneud yn iawn, beth allai fod yn well, a beth allai gael yr effaith orau ar eich bywyd chi a’r rhai o’ch cwmpas.

Y Fforwm Gwasanaethau Tenantiaid yw eich cyfle chi i rannu eich barn a’n helpu ni i gael syniadau i wneud i Fron Afon weithio’n well i chi.

Tîm Craffu

Rydym bob amser yn awyddus i siarad â phobl sy’n mwynhau herio sut mae pethau’n gweithio ac sy’n medru gweld ffyrdd o wneud Bron Afon yn well.

Bwriad y Tîm Craffu yw hynny’n union, gan gyfarfod unwaith y mis i edrych yn ofalus ar ein gwasanaethau. Bydd eich argymhellion chi yn newid sut mae Bron Afon yn gwneud pethau!

Cysylltiadau Prydles

Fel lesddeiliad mi gewch fod llawer o ffyrdd hawdd o fynegi eich barn ar y polisïau a’r gweithdrefnau sy’n eich effeithio chi.

Rydym hefyd yn cynnig help, arweiniad a hyfforddiant i gynorthwyo lesddeiliaid i ddatblygu fel landlordiaid.

Grwpiau Cymunedol

Gall sefydlu grŵp cymunedol beri ofn, ond gall hefyd fod yn beth cyffrous iawn a’ch galluogi chi i wneud gwahaniaeth go iawn.

Mawr neu fach, bydd cyfraniadau eich grŵp o fudd i’r gymuned ehangach o’ch cwmpas, ac fe roddwn ni’r cymorth, yr arweiniad a’r hyfforddiant rydych eu hangen i’ch helpu chi a’ch cymuned gyflawni eich amcanion.

Fforwm Ymddeoliad Afon

Os ydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod ein gwasanaethau yn briodol, neu i’n helpu ni i wella, yna dewch i ymuno â Fforwm Ymddeoliad Afon.

Mae’n grŵp cyfeillgar o denantiaid a thrigolion, dros 55 oed, sydd bob amser yn falch o weld aelodau newydd.

Y Bwrdd

Y bwrdd sy’n pennu cyfeiriad strategol Bron Afon ac mae’n atebol i’n haelodau. Mae’r bwrdd yn cynnwys pedwar aelod annibynnol, pedwar aelod-denant a phedwar cynghorydd.

Cyfranogiad cymunedol sydd wrth graidd yr hyn a wnawn a gyda’n gilydd medrwn wneud gwahaniaeth!

Sut i ymuno

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen aelodaeth fer i ymuno â Bron Afon. Yn anffodus nid yw Google Forms yn caniatáu arddangos dwy iaith felly medrwn ond ddangos y ffurflen hon yn Saesneg.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, ffoniwch ni ar 01633 620111