Gwybodaeth am Lesddaliadau

Yn syml, mae perchen ar gartref trwy lesddaliad yn denantiaeth hirdymor sy’n rhoi’r hawl i’r lesddeiliad ddefnyddio’r eiddo fel lle i fyw am gyfnod penodol o amser. Mae gan Fron Afon dros 900 o eiddo ar les yn Nhorfaen ac mae gennym dîm arbenigol a all eich helpu gydag unrhyw gwestiynau.

 Y Tîm Rheoli Lesddaliadau

 Cafodd y tîm ei ddatblygu i roi gwasanaeth arbenigol i lesddeiliaid Bron Afon.

Dyma rhai o’r pethau y gallwch eu trafod gydag aelod o’r tîm:

  • Eich hawliau a chyfrifoldebau fel lesddeiliad
  • Gwaith neu welliannau sylweddol y gellir eu cwblhau ar eich bloc
  • Gwneud newidiadau i’ch eiddo
  • Talu ffioedd gwasanaeth
  • Is-osod neu werthu eich cartref
  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol neu anghydfod yn ymwneud â ffiniau

Gallwch gysylltu â’ch swyddog prydles dynodedig trwy ffonio Tom Moore ar 01633 620232 neu trwy e-bostio tom.moore@bronafon.org.uk neu Miriam Heare ar 01633 620434 neu trwy e-bostio Miriam.Heare@bronafon.org.uk. I wybod pa swyddog prydles sydd â chyfrifoldeb am eich cymuned cliciwch yma.

Pa mor fodlon ydych chi, ydy’ch manylion yn gywir a sut hoffech chi gymryd rhan?

Gadewch i’r Gwasanaeth Rheoli Prydlesau wybod pa mor fodlon oeddech chi y tro diwethaf i chi gysylltu â nhw. Cliciwch yma i gwblhau arolwg a ddylai gymryd ond 3 munud i chi.

Gwnewch yn siŵr bod eich manylion cywir gan y Tîm Rheoli Prydlesau. Cliciwch yma i roi manylion angenrheidiol a phan fydd y manylion wedi eu gwirio byddwch yn gallu dechrau defnyddio ‘Fy Nghyfrif’. Mae Fy Nghyfrif yn eich galluogi i weld cyfrifon eich tâl gwasanaeth blynyddol a dweud am atgyweiriadau i flociau sy’n cynnwys eich cartref.

Dywedwch wrth Bron Afon os hoffech wneud mwy â’r sefydliad. Cliciwch yma i ddewis o’r arlwy o gyfleoedd sydd yna i gymryd rhan neu mae yna opsiwn i chi gael dweud nad ydych chi am gymryd rhan.

Os hoffech chi ddod yn Aelod o Bron Afon neu os hoffech mwy o fanylion am y cyfleoedd i gymryd rhan y tu allan i’r gwasanaeth prydlesau Cliciwch yma i ddysgu mwy.