Ein Gwasanaethau

Ym Mron Afon rydym yn cynnig ystod anferth o wasanaethau i helpu i gefnogi ein tenantiaid a’r gymuned ehangach yn Nhorfaen. Bydd y rhestr o wasanaethau sydd ar gael yn parhau i dyfu wrth i ni ddatblygu ein gwasanaethau a sicrhau bod mwy o wybodaeth ar gael ar lein.

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich rhent, mae ein Tîm Cynghori ar Arian yn medru eich helpu i gyllidebu, arbed arian a chadw arian yn eich poced. Mae yna hefyd ystod o adnoddau ar gael ar lein, yn cynnwys manylion am gyrff annibynnol y byddech o bosib am gysylltu â nhw.

Mae’r newidiadau sydd yn digwydd i fudd-daliadau drwy’r diwygiad lles eisoes yn effeithio ar nifer fawr iawn o denantiaid Bron Afon. Byddwn yn anelu i gynnig cymaint o gefnogaeth â phosibl drwy ein 'tîm treth ystafelloedd gwely' a chynghorwyr ariannol. Mae gennym ddigon o arbenigwyr sydd yn medru cynnig cymorth dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Byddwn hefyd yn anelu i roi cymaint o wybodaeth a phosibl ar lein yn cynnwys cysylltiadau defnyddiol i egluro sut y gall newidiadau i fudd-daliadau  effeithio arnoch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw rhai o’r gwasanaethau hyn, rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111.