Dolenni Defnyddiol i Lesddeiliaid

Cafodd y dolenni canlynol eu dewis gan rai o'n lesddeiliaid gyda chymorth ein tîm prydleswr. Os ydych chi'n meddwl am unrhyw ddolenni eraill a fyddai o fudd i lesddeiliaid eraill, e-bostiwch y Tîm Lesddaliad ar Leasehold@bronafon.org.uk

Rhaglen Gwaith Mawr

Mae gennym rhaglen Gwaith Mawr ar gyfer 2016/17. Gallwch ddod o hyd iddi yma.

Planned maintenance

More information on our planned maintenance programme can be found here.

Y Gwasanaeth Cynghori ar Brydlesi (LEASE)

Ffôn: 020 7383 9800
E-bost:  info@lease-advice.org
Gwefan: www.lease-advice.org

Y gwasanaeth cynghori ar Brydlesi yw un o'r llefydd gorau i ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau neu broblemau prydlesol preswyl.

Maent yn cynnig addysg a hyfforddiant ar faterion craidd i'ch helpu i osgoi problemau yn y dyfodol. Ynghyd â chyngor am ddim ar faterion sy'n cynnwys taliadau gwasanaeth, ymestyn eich prydles, prynu rhydd-ddaliad, hawl i reoli a gwneud cais i'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau/Tribiwnlys Eiddo Preswyl.

Cymunedau a Llywodraeth Leol

Gweler isod ddolen i gyhoeddiad a ddarperir gan Gymunedau a Llywodraeth Leol. Enw’r cyhoeddiad yw "Lesddeiliaid Preswyl Hirdymor - Canllaw i’ch hawliau a'ch cyfrifoldebau" mae'n egluro beth y gallwch ei ddisgwyl fel prydleswr, eich cyfrifoldebau o gwmpas gofalu am eich cartref, a hefyd eich hawliau.

http://www.communities.gov.uk/publications/housing/booklet.

Llywodraeth

Mae'r ddolen hon yn egluro'r fras nifer o bethau sy'n gallu effeithio ar lesddeiliaid, a hefyd yn cynnwys llawer o gysylltiadau gyda mwy o wybodaeth. Mae'n rhoi trosolwg cryno o beth yw eiddo lesddaliad a hefyd yn ymdrin â phynciau megis hawliau a chyfrifoldebau lesddeiliaid, taliadau gwasanaeth a chostau eraill, newid neu derfynu prydles ac anghydfodau prydlesol.

https://www.gov.uk/leasehold-property/overview

Cofrestrfa tir

Mae’r ddolen hon yn eich cymryd at y gofrestrfa tir, mae ganddi wybodaeth ddefnyddiol am ffiniau a pherchnogaeth tir.

https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry

Cofrestr Diogelwch Nwy

Mae'n hanfodol er diogelwch trigolion ac ymwelwyr i flociau o fflatiau, bod yr holl offer nwy yn ddiogel ac yn cael ei wirio'n rheolaidd gan beirianwyr cofrestredig. Yma fe welwch y Gofrestr Diogelwch Nwy, a fydd yn rhestru'r holl beirianwyr nwy diogel mewn unrhyw ardal benodol.

http://www.gassaferegister.co.uk/

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Llawn awgrymiadau a syniadau i'ch helpu i arbed arian neu dorri costau yn eich cartref.

http://www.moneyadviceservice.org.uk/

Porth cynllunio CBST

Mae'r ddolen hon i’r porth cynllunio ar gyfer Cyngor Sir Torfaen. Byddwch yn gallu gweld rhestr wythnosol ceisiadau cynllunio, cael gwybodaeth am Reoli Adeiladu, adfywio a chadwraeth a llawer mwy.

http://www.torfaen.gov.uk/en/PlanningAndDevelopment/Planning-and-Development.aspx

Holmes & Castle

Os ydych yn chwilio am denant i rentu eich eiddo, neu os ydych yn edrych i werthu eich eiddo, mae Holmes & Castle yn darparu gwasanaeth rheoli a gwerthu.

http://www.holmesandcastle.com/

Gwaith Mawr  – Canllaw ar Arferion Da ar gyfer lesddeiliaid

Cynhyrchwyd y canllaw gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru a’r Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau  (LEASE). Gofynnwyd i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a lesddeiliaid i gymryd rhan yn y broses o roi’r canllaw at ei gilydd.  Cyfrannodd staff a lesddeiliaid Bron Afon at ddatblygu’r canllaw yma.

Lansiwyd y canllaw gan A.C. Torfaen Lynne Neagle ac fe’i cymeradwywyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant A.C.

I lawrlwytho copi o’r canllaw yma mewn Saesneg plaen cliciwch ar y ddolen isod:

http://chcymru.org.uk/uploads/events_attachments/Major_Works_-_Leaseholder_-_Welsh_A5_-_final_proof.pdf