Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Mae Bron Afon eisiau i chi lwyddo i gynnal eich tenantiaeth. Eich rhent yw un o'r taliadau mwyaf pwysig y bydd angen i chi ei wneud. Rydym yn sylweddoli y gall eich amgylchiadau newid, ac efallai bydd cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent yn peri trafferth i chi.

Gwyddwn y gall fod yn anodd ac yn straen os ydych ar ei hôl hi gyda'ch rhent, ond peidiwch â'i anwybyddu, mae siarad â ni yn gam cyntaf pwysig. Os ydych yn cael trafferth cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent, cysylltwch â ni ar unwaith. Byddwn yn trafod eich sefyllfa ariannol a gweld sut y gallwn helpu.

Os ydym yn ceisio cysylltu â chi am eich rhent, siaradwch â ni, peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod.

Rydym yma i helpu a byddwn yn gweithio'n gyda chi i sicrhau bod eich sefyllfa ariannol yn hawdd ei thrafod. Os bydd ôl-ddyledion rhent yn peri problem i chi, byddwn yn helpu trwy gytuno ar gynllun talu fforddiadwy er mwyn clirio'ch cyfrif a'ch rhoi yn ôl ar y trywydd iawn.

Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn realistig ynglŷn â faint y gallwch fforddio ei dalu. Nid ydym am i chi gytuno i unrhyw drefniant fydd yn achosi straen a gofid diangen i chi. Nid ydyw er budd unrhyw un i'ch helpu i fethu.

Os byddwch yn methu â chadw at gynllun talu y cytunwyd arno, ac os nad ydych am weithio gyda ni i geisio datrys eich ôl-ddyledion byddwn yn cymryd camau cyfreithiol, a all beryglu eich tenantiaeth.

Helpwch ni i'ch helpu chi, trwy ddweud wrthym pan fydd eich amgylchiadau'n enwid. Gorau po gyntaf yr ydym yn gwybod bod gennych broblem, mwyaf oll y gallwn ei wneud i'ch helpu i'w datrys.

Cymorth ariannol

Mae Bron Afon am i chi fwynhau byw yn eich cartref am amser hir ac i beidio â mynd i drafferth o ran talu rhent.

Eich rhent yw un o'r taliadau mwyaf pwysig y bydd angen i chi ei wneud. Rydym yn sylweddoli y gall eich amgylchiadau newid, ac efallai bydd cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent yn peri trafferth i chi.

Gwyddwn y gall fod yn anodd ac yn straen os ydych ar ei hôl hi gyda'ch rhent, ond peidiwch â'i anwybyddu, mae siarad â ni yn gam cyntaf pwysig. 

Siaradwch â ni ar unwaith

Os ydych yn cael trafferth cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent, cysylltwch â ni ar unwaith. Byddwn yn trafod eich sefyllfa ariannol a gweld sut y gallwn helpu.

Os ydym yn ceisio cysylltu â chi am eich rhent, siaradwch â ni, peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod.

Rydym yma i helpu a byddwn yn gweithio'n gyda chi i sicrhau bod eich sefyllfa ariannol yn hawdd ei thrafod.

Ôl-ddyledion rhent

Os bydd ôl-ddyledion rhent yn peri problem i chi, byddwn yn helpu trwy gytuno ar gynllun talu fforddiadwy er mwyn clirio'ch cyfrif a'ch rhoi yn ôl ar y trywydd iawn.

Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn realistig ynglŷn â faint y gallwch fforddio ei dalu. Nid ydym am i chi gytuno i unrhyw drefniant fydd yn achosi straen a gofid diangen i chi. Nid ydyw er budd unrhyw un i'ch helpu i fethu.

Os byddwch yn methu â chadw at gynllun talu y cytunwyd arno, ac os nad ydych am weithio gyda ni i geisio datrys eich ôl-ddyledion byddwn yn cymryd camau cyfreithiol, a all ein harwain at eich troi allan o’ch cartref ac fe allech golli eich cartref.

Helwch ni i’ch helpu chi, trwy ddweud wrthym pan fydd eich amgylchiadau'n enwid. Gorau po gyntaf yr ydym yn gwybod bod gennych broblem, mwyaf oll y gallwn ei wneud i'ch helpu i'w datrys.

Pa gymorth gall Bron Afon ei gynnig?

Cyngor ar ddyled - Os ydych mewn dyled siaradwch â ni a gallwn weld a oes unrhyw fudiadau eraill all eich helpu i gael grantiau i glirio’ch gofidion ariannol. Gallwn ganfod y cymorth sydd ei angen a gallem ni eich atgyfeirio at asiant allanol fel CAB, Cymunedau yn Gyntaf a Chynhwysiant Ariannol sydd yna’n medru cael hyd i gyllid i helpu i glirio ôl-ddyledion.

Biliau nwy a thrydan- Os ydych yn cael trafferthion i dalu eich biliau nwy neu drydan gallwn gysylltu â’ch darparwr ar eich rhan a helpu i drafod cynllun talu sy’n fforddiadwy. Os ydych yn hawlio unrhyw fudd-daliadau gall fod cymorth pellach ar gael gan eich cyflenwyr.