Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Costau rhentu 2017/18

Mae’r ddau dabl yn dangos pa rent y mae Bron Afon yn ei godi ar gyfer y gwahanol fathau o gartref.  Cafodd lefelau’r rhenti eu cymeradwyo gan Fwrdd Bron Afon ynghyd â ffordd deg o symud yr holl denantiaid presennol tuag at y swm ar gyfer eu cartref.

target rent table North torfaen 

target rent tables for South Torfaen 2015

 
Cynnydd rhent blynyddol

Cynnydd 2017/18 yw 2.5%. Bydd y tabl Rhent Targed yn cael ei addasu pob blwyddyn gydag unrhyw % o godiad yn y rhent.  Mae’r tablau uchod ar gyfer 2017/18. Eleni, bydd rhai tenantiaid yn gweld cynnydd o hyd at £2 yr wythnos uwchben y 2.5% os ydyn nhw o dan y rhent targed, ac os ydyn nhw uwchben y rhent targed byddan nhw’n gweld gostyngiad o hyd at £2 yr wythnos.

Bydd hyn yn golygu y bydd rhent rhai trigolion yn mynd i fyny ac eraill yn mynd i lawr felly ni fydd unrhyw newid yn y swm cyffredinol o rent y mae Bron Afon yn ei dderbyn.

Taliadau Gwasanaeth

Os ydych yn arwyddo cytundeb tenantiaeth gyda Bron Afon ar ôl 27 Ebrill gall eich cytundeb hefyd gynnwys y Gwasanaeth Taliadau y byddwch yn talu amdano.

Dyma gostau'r gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn gan Bron Afon sy'n benodol i'ch cartref. Mae eich rhent yn cynnwys costau pethau fel atgyweirio a gwelliannau tra bod Taliadau Gwasanaeth yn cynnwys pethau fel glanhau cymunedol a gwiriadau iechyd a diogelwch.

Codir tâl arnoch am y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn yn unig ac sy'n benodol ar gyfer eich cartref.

Mae'r Budd-dal Tai (os ydych yn gymwys) yn cwmpasu rhai costau Taliadau Gwasanaeth.

Os ydych yn gwneud cais am gartref gyda ni, bydd ein staff yn egluro'r Taliadau Gwasanaeth i chi cyn i chi arwyddo cytundeb tenantiaeth i wneud yn siŵr eich bod yn deall.

Polisi rhent

Gallwch lawrlwytho a darllen polisi rhent Bron Afon yma

Beth yw ystafell wely ?

Mae eich rhent yn dibynnu ar y nifer o ystafelloedd gwely sydd gennych, felly rydym wedi defnyddio diffiniad hwn i ateb y cwestiwn 'beth yw ystafell wely ?'. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y polisi yn deg i bawb . Rhaid iddo gael "arwynebedd llawr o leiaf pum metr sgwâr ac mae ffenestr sy'n agor ac yn rhoi golau naturiol ac awyr iach " Dyma'r esboniad llawn:

Er mwyn cael ei gyfrif fel ystafell wely ar gyfer yr asesiad hwn , rhaid i'r ystafell gael arwynebedd llawr o leiaf pum metr sgwâr a ffenestr sy’n agor ac yn rhoi golau naturiol ac awyr iach. Mae'n rhaid i'r ystafell gael mynediad annibynnol oddi ar cyntedd , coridor neu risiau ac ni ellir ei ddefnyddio fel ffordd o gael mynediad at ystafelloedd gwely eraill neu ystafelloedd byw yn y cartref neu rhaid cael mynediad trwyddynt. Er enghraifft , ni fydd ystafelloedd a addaswyd trwy ddarparu lifftiau mynediad llawr drwyddynt yn cael eu diffinio fel ystafelloedd gwely gan Bron Afon.

Ni fydd ystafelloedd sydd wedi cael eu trosi neu hisrannu gan denantiaid presennol neu gynt a nad ydynt yn cydymffurfio naill ai a’r diffiniad hwn neu'r rheoliadau adeiladu sy'n berthnasol ar yr adeg y maent yn dod ar gael i'w gosod yn cael ei ystyried fel ystafelloedd gwely ac efallai bydd Bron Afon yn dewis i adfer y cartrefi i’r dyluniad gwreiddiol ar y pwynt hwnnw .

Os ydych yn meddwl bod eich cartref gyda gormod neu ddim digon o ystafelloedd gwely oherwydd y diffiniad hwn, cysylltwch â Bron Afon i drefnu arolwg. Rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242/01633 620 111 neu e-bostiwch enquiries@bronafon.org.uk

Unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch unrhyw gwestiynau neu eu danfon neges ar Facebook neu Twitter. Gallwch hefyd ffonio Bron Afon ar 0800 111 4242