Gwybodaeth Gorfforaethol

Barn reoleiddiol Llywodraeth Cymru ar Dai Cymunedol Bron Afon

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio Bron Afon oherwydd ein bod yn landlord cymdeithasol cofrestredig. O bryd i'w gilydd maent yn cynnal asesiad rheoleiddiol i sicrhau ein bod yn gweithredu'n effeithiol ac yn cydymffurfio â'r canlyniadau cyflawni sy’n gysylltiedig â darparu tai a materion llywodraethu a rheoli ariannol.  Mae eu hadroddiad diweddaraf ym mis Mawrth 2017 yma yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Hunanwerthuso

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod pob Cymdeithas Tai yn cyhoeddi eu "Hunanwerthusiad" yn erbyn set o ddeg o ganlyniadau cyflawni a nodir yn y Fframwaith Rheoleiddio. Rydym wedi cyhoeddi 'Pa Mor Dda Ydym Ni’n Ei Wneud?' i roi trosolwg o'r meysydd allweddol yr ydym yn gwneud yn dda ynddynt a'r gwahaniaeth yr ydym wedi ei wneud, lle rydym yn cydnabod bod angen i ni wella, a’r hyn yr ydym yn ei wneud i wella.

Adroddiad Grŵp a Datganiadau Ariannol

Mae’r ‘Adroddiad Grŵp a Datganiadau Ariannol’ diweddaraf, dyddiedig 31 Mawrth 2017, ar gael i’w lawr lwytho. Fe gewch wybod mwy am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud eleni, a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ein hadroddiad blynyddol 2016/17.

Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau yn deg ac yn gynhwysol, drwy ein Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015-2018

Ein hymrwymiad: Erbyn 2018 byddwn yn sefydliad mwy cyfartal, teg, a chymdeithasol gynhwysol, sydd wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd a chyfleoedd bywyd trwy gymorth integredig ac ataliol".

Bron Afon Inclusion and Support Strategy Impact Report

We have made a commitment to put support at the heart of our services. For more information here is the Impact Report for 2016/17.