Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Sut i wneud cwyn am Fron Afon

 

Os byddwn yn gwneud rhywbeth yn anghywir, rydym am i chi ddweud wrthym fel ein bod yn medru cywiro hyn lle bo modd. Dyma sydd yn ein helpu i wella ein gwasanaethau.

Beth yw cwyn? 

Mae modd diffinio cwyn mewn sawl ffordd. Ym Mron Afon rydym yn dilyn y diffiniad a rhoddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:

"Anfodlonrwydd neu bryder sydd yn cael ei fynegi ar lafar neu’n ysgrifenedig gan un neu fwy o aelodau’r cyhoedd ynglŷn â gweithrediad neu ddiffyg gweithredu gan gorff cyhoeddus, neu safon y gwasanaeth a ddarparwyd, sydd yn galw am ymateb."

Sut i wneud cwyn

Gallwch gwyno yn unrhyw rhai o’r ffyrdd canlynol:

  • Rhowch alwad i ni ar 0800 111 4242 / 01633 620 111 a gall tîm y ddesg gymorth gofnodi eich cwyn.
  • Gallwch alw heibio, neu ysgrifennu atom:

Tai Cymunedol Bron Afon
Tŷ Bron Afon
Clos William Brown
Parc Diwydiannol Llantarnam
Cwmbrân
Torfaen
NP44 3AB

Gallwch ddod o hyd ein polisi cwynion yma

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd eich cwyn yn cael ei hanfon i Mandie Adams, ein Swyddog Cyswllt, fydd yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi ei derbyn o fewn tri diwrnod.

Fe fydd un o reolwr Bron Afon yn edrych ar y gwyn ac efallai y cewch alwad neu ymweliad yn eich cartref i glywed yr holl fanylion.

Yna, byddwn yn ymchwilio i’r gwyn a bydd llythyr yn dilyn. Rydym yn anelu i ddelio a chwynion o fewn deg diwrnod gwaith.

Dyma gam un.

Sut y bydd Bron Afon yn cywiro pethau?

Ein nod yw datrys unrhyw faterion yn gyflym, gwella cyfathrebu, ymddiheuro pan fydd angen a gwneud yn siŵr ein bod yn dysgu yn dilyn y gwyn.

Beth os nad ydych yn fodlon â’r ymateb, neu am apelio?

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb y cawsoch gennym neu os ydych am apelio, rhowch wybod i ni. Gallwch gysylltu â ni drwy ddilyn un o’r camau uchod.

Unwaith y byddwn yn ei derbyn, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi sut i fynd â’ch cwyn ymlaen i’r ail gam. Cyfarwyddwr neu bennaeth gwasanaeth fydd yn delio â’ch cwyn ar yr ail gam.

Cwyno i’r Ombwdsmon

Os nad ydych yn fodlon ag ymateb Bron Afon i’ch cwyn gallwch  gysylltu â'r Ombwdsmon ar unrhyw adeg ar ôl cam 1.