Ein Llinell Cwsmeriaid
01633 620 111

Eich helpu i ddatrys anghydfod ymhlith cymdogion

Mae pobl yn bennaf yn ceisio bod yn gymdogion da sydd ddim yn mynd ati yn fwriadol i achosi anghydfodau. Serch hynny, os bydd problemau yn codi, mae yna bethau y gall Bron Afon a sefydliadau eraill fel yr heddlu neu’r cyngor lleol eu gwneud i helpu.

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad sy’n achosi niwsans?

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ddisgrifio fel ymddwyn mewn ffordd sydd yn debygol o achosi aflonyddwch, braw neu ofid i unrhyw un sydd ddim yn rhan o’r cartref. Mae ymddygiad sy’n achosi niwsans yn golygu ymddwyn mewn ffordd afresymol sydd yn effeithio ar rywun.

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gynnwys:

 • Sŵn - radio, teledu neu gerddoriaeth uchel
 • Cerddoriaeth / partis
 • Gweithio ar y tŷ (DIY)
 • Rhegi
 • Ymddygiad treisgar neu ymosodol
 • Sbwriel
 • Cŵn yn cyfarth
 • Fandaliaeth
 • Cyffuriau
 • Geiriau croes

 

Pryd y dylid gofyn am help a chyngor

Gallwch drio trafod y mater gyda’ch cymydog. Os yw hyn yn methu, dylech gysylltu â Bron Afon os:

 • ydych wedi ceisio siarad â nhw
 • nad ydych yn teimlo’n ddiogel yn siarad â nhw
 • nad ydych yn gwybod pwy sydd yn achosi’r broblem

Pwysig: Os yw’r ymddygiad yn cynnwys trosedd, bygythiad neu drais, dylech alw’r heddlu. Ffoniwch 999 mewn argyfwng neu 101 os nad yw’n argyfwng.

Sut ydych yn rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Os ydych yn gofidio am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned, dylech gysylltu â’ch swyddog tai cymunedol. Gallwch ddod o hyd i enw eich swyddog tai cymunedol trwy roi eich cod post ar ein tudalen 'Dod o hyd i’ch cymuned'

Swyddogion diogelwch cymunedol

Mae gan Bron Afon dîm o swyddogion diogelwch cymunedol sydd yma i ddelio ag unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymunedau.

Anthony Fish

Anthony Fish, swyddog diogelwch cymunedol sydd yn egluro ei rôl o ran delio ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol:

"Rydw i’n dod yn rhan o’r achos ar yr adeg pan fyddwn wedi penderfynu nad yw rhybuddion/ymyraethau gennym ni yn gweithio a bod angen dilyn camau mwy ffurfiol, fel achos llys.

"Mae gennym wahanol ffyrdd o gasglu tystiolaeth, fel datganiadau gan dystion, gosod camerâu CCTV, offer monitro sŵn ac mewn rhai achosion, cwblhau ein gwaith cudd ein hunain.

"Rydym hefyd yn edrych ar gyfryngu pan fydd y cwyn yn cael ei ystyried fel achos 'un i un' ac nid oes gennym dystiolaeth i’w chyflwyno i’r llys."