Nodau a Gwerthoedd

Mae Bron Afon yn fenter gymdeithasol sy’n cael ei rhedeg gan staff ac aelodau sydd yn mwynhau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae ein gwaith yn cynnwys adeiladu, adfywio cymunedau, cymorth a chymaint mwy.

Nodau Bron Afon

 • Darparu cartrefi fforddiadwy, o ansawdd uchel sy’n defnyddio ynni’n effeithiol, ardaloedd cymunol o safon uchel a gwasanaethau rhagorol i denantiaid a lesddeiliaid yn Nhorfaen
 • Hyrwyddo a chefnogi cymunedau bywiog, diogel, glân ac iach sy’n gweithio mewn partneriaeth agos gyda thrigolion a’r Cyngor
 • Rhedeg sefydliad agored a democrataidd gyda lefelau uchel o gynhwysiant cymunedol
 • Defnyddio’r adnoddau sydd gennym i greu’r effaith gorau o ran sicrhau’r mwy o fuddiannau â phosibl i’r gymuned, yn cynnwys creu a chynnal swyddi lleol, cynyddu sgiliau ac effeithio cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd
 • Rhoi cymorth i bobl sydd ei angen

 

Gwerthoedd Bron Afon

 • Hidio am bobl a chymunedau
 • Brwd dros ddarparu gwasanaethau rhagorol
 • Arloesol, creadigol a pharod i gymryd risgiau
 • Gwrando a dysgu
 • Parchu a gwerthfawrogi amrywiaeth  a hybu cyfleoedd cyfartal
 • Dibynadwy, agored ac onest ymhob peth y mae’n ei wneud
 • Atebol i’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu
 • Croesawi heriau adeiladol
 • Cynnwys pobl mewn penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt
 • Mae cynaliadwyedd wrth wraidd ei holl syniadau
 • Ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn fusnes cymdeithasol dielw sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus

 

Ein hymrwymiad i denantiaid

 • Buddsoddi tua £500 miliwn dros 30 mlynedd i sicrhau bod cartrefi yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2012 a’u cynnal i’r safon hwn
 • Gwelliannau i’r gwasanaethau atgyweirio a thai gwarchod
 • Darparu gwell gwasanaethau lleol sy’n canolbwyntio ar dimau cymunedol
 • Cynnydd sylweddol yn y gyllideb i gynnwys tenantiaid a thrigolion
 • Sefydlu nifer o strwythurau i gynnwys tenantiaid, trigolion a lesddeiliaid, yn cynnwys pwyllgor aelodaeth fydd yn gyfrifol am adolygu a helpu i ddatblygu polisïau a monitro perfformiad cyffredinol
 • Creu swyddi a phrentisiaethau newydd o fewn y sefydliad i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru